Adatvédelmi nyilatkozat

A Tapéta Trend Bt. üzleti tevékenysége céljából - meghatározott feltételekkel - személyes adatokat gyűjthet és kezelhet. Kérünk, olvasd el a tőled, illetve rólad gyűjtött és tárolt információk kezeléséről, felhasználásának módjáról szóló adatkezelési tájékoztatónkat!

Ha bármely kérdésed merül fel az itt olvasottakkal kapcsolatban, fordulj hozzánk bizalommal ügyfélszolgálatunkon!

Ez a tájékoztató személyes adataidnak a Tapéta Trend Bt. általi kezelésével kapcsolatos adatvédelmi információkat ismerteti, valamint bemutatja cégünknek az adatkezeléssel összefüggő kötelezettségeit és felhívja figyelmedet az adatkezeléssel kapcsolatos jogaidra.

1. Az Adatkezelő adatai

Tapéta Trend Betéti Társaság

rövid név: Tapéta Trend Bt.

székhely: 2022 Tahitótfalu, Ereszvények u., hrsz.: 3407

telephely: 1171 Budapest, Pesti út 318.

nyilvántartás helye, száma: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, Cg. 13 06 074211

e-mail: info@lakbertrend.hu

telefon: +36 20 319 7799

honlapok: https://tapetatrend.hu/

https://lakbertrend.hu/

https://poszterem.hu/

adószám: 25513035-2-13

képviseli: Surányi-Tóth Krisztina

(a későbbiekben: Társaságunk vagy Adatkezelő).

2. Jogszabályok, ALAPelvek

2.1 Az adatkezelés során alkalmazott főbb jogszabályok

 • GDPR (általános adatvédelmi rendelet) - AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
 • Adatvédelmi törvény (Infotv.) - Az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény       
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.)
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.)
 • Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.)
 • A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv.tv.)
 • A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (Kertv.)
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)
 • A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (Posta tv.)
 • A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (Szav. r.).
 • Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2002/58/EK IRÁNYELVE (2002. július 12.) az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről ("Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv").

2.2 Az adatkezelés során az alábbi alapelveket követjük

 • Személyes adatot kizárólag meghatározott, egyértelmű és jogszerű célokból, a megjelölt ideig kezelünk. Csak olyan személyes adatot kezelünk, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére alkalmas.
 • Az adatkezelés során a tudomásunkra jutott személyes adatokat kizárólag a Társaságunkkal munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló más jogviszonyban álló személyek ismerhetik meg, akiknek az adott adatkezeléssel kapcsolatban feladatuk van.
 • Az adatkezelés során végig folyamatosan gondoskodunk arról, hogy a kezelt személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek. Az adatok tárolása során az érintettek azonosítását csak az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges ideig tesszük lehetővé, ennél hosszabb ideig az adatokat csak törvényi felhatalmazás alapján őrizzük meg.
 • A személyes adatok kezelését oly módon végezzük, hogy megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a kezelt személyes adatok biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelem.
 • A személyes adatok kezelését jogszerűen és tiszteségesen, az érintettek számára átlátható módon végezzük, annak során felelünk az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelésért.

3. Fogalommeghatározások

A jelen tájékoztatóban használt főbb fogalmak:

 „személyes adat”: A természetes személyre (érintettre) vonatkozó bármely információ (pl. név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó adat);

„érintett”: azonosítható természetes személy, akire az adott személyes adat vonatkozik. (Ilyen pl. az a vásárló vagy érdeklődő természetes személy, aki valamely üzleti okból megadja az Adatkezelőnek egyes személyes adatait, a honlap látogatója, a webshopot használó személy);

 „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;

„az adatkezelés jogalapjai”: a jogszerű adatkezelés alapját képező, a GDPR-ban tételesen megjelölt esetek, különös tekintettel az érintett hozzájárulására, a szerződés teljesítésére, a jogszabályon alapuló adatkezelésre és a jogos érdek alapján történő adatkezelésekre;

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján (pl. jelölőnégyzet kitöltése) jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

„adatfeldolgozás”: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, vagy bármely egyéb szerv, amely a Társaság nevében (a Társaság döntése alapján, annak megbízásából és utasítására) személyes adatokat kezel;

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, a Társasággal, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik Társaságunk vagy az adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

„képviselő”: az az Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és az adatkezelő vagy adatfeldolgozó által megjelölt természetes vagy jogi személy, aki, vagy amely az Adatkezelőt vagy adatfeldolgozót képviseli a ránk vagy az adatfeldolgozóra a GDPR értelmében háruló kötelezettségek vonatkozásában;

„profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a gazdasági helyzethez, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

„adatbiztonság”: az adatok – személyes adatokat is beleértve – jogosulatlan kezelése, így különösen megszerzése, feldolgozása, megváltoztatása és megsemmisítése elleni szervezési, technikai megoldások, valamint eljárási szabályok összessége; az adatkezelés azon állapota, amelyben az adatok sérülésének, illetéktelen felhasználásának, megsemmisülésének kockázati tényezőit – és ezáltal a fenyegetettségét – a szervezési, műszaki megoldások és intézkedések a minimálisra csökkentik.

4. Adatkezelési tevékenységek

4.1 Weblapjaink látogatása

Weblapjaink oldalait bármikor megtekintheted anélkül, hogy felfednéd kilétedet, vagy bármilyen személyes információt szolgáltatnál magadról. Ha megtekinted honlapjainkat, automatikusan rögzítésre kerülnek eszközöd (pl. laptop, PC, telefon, táblagép) bizonyos adatai. A rögzített adatokat a honlapot kiszolgáló webszerver - külön nyilatkozod vagy tevőleges közreműködésed nélkül - a honlap megtekintése során automatikusan naplózza. Ezen adatokból a rendszer statisztikai adatokat generál. Az így szerzett információkat kizárólag összesített és feldolgozott formában hasznosítjuk, a honlap működésének biztonsága és javítása érdekében, valamint statisztikai célokra.

 

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés időtartama

A Társaságunk honlapjára látogatók megkülönböztetése, aktuális munkamenetük azonosítása, a honlapszolgáltatások működésének ellenőrzése és statisztika készítése. A honlap felületén a Társaság részére közvetlen e-mail-küldési lehetőség biztosítása. Az informatikai biztonság javítása oly módon, hogy visszaélés esetén az adatok felhasználhatók legyenek a forrás megállapítására.

Az Társaság jogos érdekének érvényesítése

[GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont], továbbá szerződés megkötése és teljesítése

az Eht. 13/A. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően

Az eszköz IP címe,

a látogatás időpontja, a felkeresett oldalak, a honlap, ahonnan a látogatás történt,

a böngésző típusa, az operációs rendszer típusa, az internet szolgáltató domain neve és címe.

A honlap megtekintésétől számított legfeljebb 30 nap.

 

Társaságunk cookie-kat (magyarul: sütik) alkalmaz honlapja használatának megkönnyítése és a honlapon végzett tevékenységek nyomonkövetése érdekében.

A cookie egy kisméretű szövegfájl vagy másképpen információcsomag, mely csak betűket és számokat tartalmaz. A cookie nem számítógépes program (így vírus sem lehet), hanem egyszerű szöveg formátumú üzenet, amely a felhasználó számítógépén, mobiltelefonján vagy egyéb az internetes kapcsolatot biztosító eszközén található. Az adott információcsomagot a számítógép webszervere megküldi a böngészőnek, majd a böngésző visszaküldi a szervernek, minden a szerver felé irányított kérés alkalmával. A cookie-k passzívak, azaz nem tartalmaznak futtatható állományokat, nem férnek hozzá a felhasználó merevlemezének adataihoz.

A cookie-k segítenek neked abban, hogy a legjobb élményben részesülj, amikor a https://tapetatrend.hu/, a https://lakbertrend.hu/ vagy a https://poszterem.hu/ oldalainkat böngészed. Böngészéskor az adott oldal a letöltéséhez kapcsolódó session cookie-t helyez el a böngésződben. Ezt bármikor törölheted a böngésződ beállításai között, a „sütik törlése” opcióval.

A cookie-k kezelésével kapcsolatos adatvédelmi kérdésekről részletes információkat találsz a Társaságunk weblapjain közzétett külön Cookie tájékoztatóban, valamint az általad használt böngésző adat- és cookie kezelési tájékoztatóiban.

Mi is használjuk a Google Analytics szolgáltatást, ami a weboldal látogatóiról készít és prezentál részletes statisztikát. A Google LLC által bevezetett és üzemeltetett internetes információs és analitikai szolgáltatás lehetővé teszi a weblap üzemeltetője számára annak megismerését, hogy milyen felhasználók és milyen módon veszik igénybe az adott weblapot. Az elhelyezett cookie-k a böngészéshez használt eszközzel és a böngészővel kapcsolatos adatokat, IP-címeket, illetve a webhelyen végzett tevékenységre vonatkozó adatokat gyűjtik. Ezek a cookie-k a használatot követő két év után törlődnek.

A cookie-k Google LLC általi kezeléséről részleteket az alábbi linkeken találsz:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://policies.google.com/technologies/cookies

 

4.2 Vásárlói adatok kezelése

Amennyiben az értékesítési tevékenységünkhöz szükséges, vásárlóink adatait ügyviteli rendszerünkben elektronikus formában tároljuk és kapcsolattartási, illetve ügyintézési, valamint számviteli célokból használjuk. Társaságunk a jogszabályok előírásainak megfelelően egyes teljesített eladásairól, szállításairól és egyéb szolgáltatásairól számlát, esetenként a teljesítés előtt - előzetesen - díjbekérőt állít ki, amelyekben természetes személy vásárlók, üzleti partnerek esetében személyes adatokat kezel. A papír alapon keletkezett, személyes adatokat tartalmazó dokumentumok (pl. szerződések, számlák, nyugták) az elektronikus rendszerrel párhuzamosan kerülnek kezelésre és jogszabályban előírt időtartamig megőrzésre.

 

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés időtartama

Vásárlók nyilvántartása, a vásárlás, szerződéskötés és fizetés dokumentálása, számlázás, számla postázása, számviteli és adózási jogszabályok által előírt adatszolgáltatási és egyéb kötelezettségek teljesítése, esetleges visszáru és reklamációs ügyintézés, vásárlói kapcsolattartás, statisztikai módszerekkel a vásárlói szokások elemzése, célzott kiszolgálás elősegítése.

Szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja], valamint jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja] a számviteli kötelezettségek teljesítéséhez [különös tekintettel a Számv.tv. 169. § (2) bekezdésének rendelkezésére].

Név, e-mail cím, telefonszám, a vásárlás adatai (dátum, termék megnevezése, értéke), a számlázással kapcsolatban: számlázási név és cím, postázási név és cím, fizetési mód, fizetési határidő, fizetés státusza, fizetés dátuma, valamint az adott reklamációs vagy egyéb ügyintézéshez szükséges személyes adatok, továbbá kiszállítás esetén a szállítási név és cím.

A vásárlás, illetve szerződéskötés adatai és a számlázás adatai tekintetében - a Számv.tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően - a szerződés teljesítését követő 8 év, egyebekben az ügyintézés lezárását követő 5 év.

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: a vásárló nem kaphat névre szóló számlát, illetve az ügyintézés, szállítás nem teljesíthető. Adattovábbítás: on-line bankkártyás fizetés esetén a fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontja a Barion Payment Zrt. (1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. 2. emelet) felé. Az adattovábbítás jogalapja: az adatkezelés a szerződés pénzügyi teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja]. On-line bankkártyás fizetés esetén a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatait a Barion online fizetési rendszer önálló adatkezelőként kezeli. 4.3 Webáruház

Társaságunk üzleti céljainak megvalósítása, a vásárlók minél szélesebb körű kiszolgálása céljából honlapjain webáruházat üzemeltet. A https://lakbertrend.hu/, a https://lakbertrend.hu/ és a https://poszterem.hu/ internetes weblapjainkon lehetőség van az online vásárlásra. Webáruházunkban termékeinket, szolgáltatásainkat értékesítjük részedre oly módon, hogy online bevásárló kosárba virtuálisan pakolhatod bele a megvásárolni kívánt árut, illetve a honlap segítségével rendelheted meg egyéb szolgálttásainkat, majd a megvásárolt áru vagy szolgáltatás fizetését és házhozszállításának megszervezését is webáruházunkban intézheted.

 

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés időtartama

A webáruházban történő megrendelés teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számla kiállítása, számviteli kötelezettségek teljesítése, esetleges visszáru és reklamációs ügyintézés, vásárlói kapcsolattartás, statisztikai módszerekkel a vásárlói szokások elemzése, célzott kiszolgálás elősegítése.

Szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja], valamint jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja] a számviteli kötelezettségek teljesítéséhez [különös tekintettel az Számv.tv. 169. § (2) bekezdésének rendelkezésére].

Név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, szállítási cím, azonosítószám, a vásárlás adatai (dátum, termék megnevezése, értéke), valamint az adott reklamációs vagy egyéb ügyintézéshez szükséges személyes adatok.

A vásárlás, illetve szerződéskötés adatai és a számlázás adatai tekintetében - a Számv.tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően - a szerződés teljesítését követő 8 év, egyebekben az ügyintézés lezárását követő 5 év.

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: a webáruházi megrendelés nem teljesíthető.

Adattovábbítás: bankkártyás fizetés esetén a fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontja a Barion Payment Zrt. (1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. 2. emelet) felé. Az adattovábbítás jogalapja: az adatkezelés a szerződés pénzügyi teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja]. Bankkártyás fizetés esetén a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatait a Barion online fizetési rendszer önálló adatkezelőként kezeli.

Szállítási adatok kezelése: A webáruházi vásárlások házhozszállítását a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (2351 Alsónémedi, Európa u. 2., info@gls-hungary.com) végzi, amely önálló adatkezelőnek minősül.

4.4 Lakberendező szakmai közösség tagi regisztráció és kapcsolattartás

Társaságunk lakberendezéssel foglalkozó tervezők, belsőépítészek, iparművészek, valamint lakberendezési iskolák aktív hallgatói, továbbá képzett tapétázó mesterek és dekoratőrök számára szakmai közösséget épít. A „#trendközösség” elnevezésű informális szakmai szövetség keretében a tagok számára közösségi együttműködést, információcserét szervezünk, kedvezményes vásárlási lehetőségeket biztosítunk és kapcsolatépítéshez, üzletszerzéshez nyújtunk szakmai fórumot. A belépő tagoknak az együttműködéshez és annak szervezéséhez szükséges személyes adatait gyűjtjük és tartjuk nyilván, valamint a felsorolt célokra használjuk. 

 

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés időtartama

Kapcsolattartás, információcsere és szakmai együttműködés a Társaságunk által szervezett lakberendező és belső építész „#trendközösség” tagjai között, továbbá kedvezményes ajánlatok, vásárlási lehetőségek nyújtása a közösségi tagok számára

Az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont]

 

Név, e-mail cím, telefonszám, szakmai végzettség (pl. bizonyítvány, oklevél, diploma, mestervizsga) adatai

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb a tagnak küldött utolsó adatkezelői kommunikáció kiküldésétől számított 24 hónapig

 

Folyamatosan lehetőséget nyújtunk tagságod megszüntetésére és ezzel a regisztráció során az adatkezelésünkhöz adott hozzájárulásod visszavonására. Bármikor kezdeményezheted kezelt személyes adataid törlését vagy módosítását e-mailben vagy levélben. Ezzel kapcsolatos elektronikus üzeneteidet az info@lakbertrend.hu e-mail címen fogadjuk. A levélben kezdeményezett törlést vagy módosítást postai úton Társaságunk 1171 Budapest, Pesti út 318. szám alatti címére kérjük elküldeni.

 

Adatkezelési hozzájárulásod visszavonása esetén haladéktalanul gondoskodunk kezelt személyes adataidnak a nyilvántartásainkból történő haladéktalan törléséről. 

 

A hozzájárulás visszavonása nem érinti az annak időpontját megelőző jogszerű adatkezelést.

 

4.5 Hírlevél

Társaságunk az üzleti céljai megvalósításához szükséges tájékoztatás, a szervezett akciókról, programokról szóló információk nyújtása, továbbá üzleti ajánlatokat tartalmazó direkt marketing megkeresések céljából tájékoztató hírleveleket küld részedre, ha önkéntes regisztráció útján igényled ezt a szolgáltatást. A szolgáltatásra bármely honlapunkon, az e célra létrehozott regisztrációs felületen iratkozhatsz fel e-mail címed megadásával. Ezt követően a megadott e-mail címedre küldjük meg tájékoztató leveleinket.

A hírlevél szolgáltatás kapcsán kizárólag elektronikus úton kezeljük adataidat.

 

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés időtartama

Tájékoztatás nyújtása az Társaság tevékenységéről, az általa szervezett programokról, továbbá üzleti ajánlatokat tartalmazó direkt marketing megkeresések küldése az érintett részére

Az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont],

valamint Eker.tv. 13/A. §-a

 

E-mail cím, regisztrációs időpont, hírlevelek megnyitásának időpontja

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb az utolsó megnyitott hírlevél kiküldésétől számított 24 hónapig

 

Hírleveleinkben folyamatosan lehetőséget adunk a hírlevél szolgáltatásról való leiratkozásra, de ezt bármikor megteheted a regisztrációkor az adatkezeléshez adott hozzájárulásod visszavonásával, valamint a kezelt e-mail címed törlésének vagy módosításának e-mailben vagy levélben történő kezdeményezésével is. Elektronikus üzeneteidet az info@lakbertrend.hu e-mail címen fogadjuk. A levélben kezdeményezett lemondást postai úton Társaságunk 1171 Budapest, Pesti út 318. szám alatti címére kérjük elküldeni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az annak időpontját megelőző jogszerű adatkezelést.

 

4.6 Kapcsolattartói adatok kezelése 

 

Társaságunk szerződéseinek előkészítése és megkötése során, azok teljesítésekor, valamint a partneri kapcsolatainak fenntartása érdekében is kezeli a partner cégek, szervezetek, intézmények természetes személy kapcsolattartóinak elérhetőségi adatait. Amennyiben valamely céges, egyéb szervezeti vagy intézményi partnerünk képviselőjeként jársz el, a kapcsolattartáshoz szükséges személyes adataidat vagy a munkáltatód (megbízód) adja át nekünk, vagy azokat közvetlenül tőled kapjuk meg.

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés időtartama

Kapcsolatfelvétel, információkérés, valamint kapcsolattartás a partner szervezetekkel, valamint a kapcsolatfelvételt biztosító internetes felületen jelentkező honlap látogatókkal

Az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont] vagy a saját, illetve jogi személy, szervezet partnereink jogos érdekének érvényesítése

[GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont]

Név, partner cég (szervezet, intézmény) neve, beosztás, (céges) e-mail cím, (céges) telefonszám.

Az adatkezelés a céljának megszűnéséig tart.

4.7 Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Társaságunk adatkezelései során nem végez automatizált döntéshozatalt és/vagy profilalkotást.

5. Adatfeldolgozók

Társaságunk adatkezelési tevékenysége ellátásához adatfeldolgozókat vesz igénybe. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozók igénybevételére csak Társaságunk hozzájárulásával jogosultak.

Az egyes adatkezeléseknél a következő adatfeldolgozókat vesszük igénybe:

Tevékenység

Név / Cégnév

Székhely

Google Analytics internetes információs és analitikai szolgáltatás üzemeltetése

Google LLC

Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok, amelynek európai képviselője a Google Dublin EU HQ, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Írország, 8QQ7+WJ6 Dublin, Írország

6. A kezelt SZEMÉLYES ADATOK KEZELŐi és továbbítása

A kezelt személyes adatokat Társaságunk részéről az ügyvezető és azok a munkatársak ismerhetik meg, akiknek a személyes adatokkal kapcsolatos munkafeladatai vannak. Rajtuk kívül az adatkezelés az adatfeldolgozók, illetve azok munkatársai közreműködésével történik.

Társaságunk a honlapon kezelt személyes adatokat önként nem továbbítja. Amennyiben uniós vagy magyar jogszabály adattovábbításra kötelezi Társaságunkat, úgy jogosultak vagyunk személyes adataidat a jogszabály által megjelölt természetes vagy jogi személy, szervezet, intézmény, hatóság, valamint bíróság részére továbbítani, azok megkeresésének és a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.

7. ADATBIZTONSÁG

 

Társaságunk megtette és a jövőben is megteszi mindazokat a megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek - figyelembe véve a tudomány és technológia mindenkori állását, a megvalósítás költségeit, továbbá az adatkezelés jellegét, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett kockázatokat - a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálnak.

A személyes adatokat mindig bizalmasan, korlátozott hozzáféréssel, titkosítással és az ellenálló képesség lehetséges maximalizálásával, probléma esetén visszaállíthatóság biztosításával kezeljük. Rendszereinket rendszeresen teszteljük a biztonság garantálása érdekében.

A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor figyelembe vesszük az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.

Megteszünk mindent annak biztosítása érdekében, hogy az irányításunk alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személyek kizárólag a mi utasításunknak megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi őket.

 

8. Az ÉRINTETT jogai

Az adatkezelés kapcsán téged, mint érintettet különböző, az alábbiakban részletezett jogok illetnek meg. Amennyiben élni szeretnél valamely jogoddal (jogaiddal), kérjük, vedd fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeinken:

postai cím: Tapéta Trend Bt. 1171 Budapest, Pesti út 318.

e-mail cím: info@lakbertrend.hu

 

Kérésed teljesítése előtt minden esetben meg kell állapítanunk a személyazonosságodat. Ha nem tudunk azonosítani, sajnos nem teljesíthetjük a kérésedet. Az azonosítást követően írásban, elektronikus üzenetben, vagy - kérésedre - szóban nyújtunk tájékoztatást. Kérjük, vedd figyelembe, hogy ha elektronikus úton nyújtottad be a kérelmet, mi elektronikus úton fogunk válaszolni. Természetesen ebben az esetben is van lehetőséged más módot kérni.

Legkésőbb kérésed beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatunk a kérésed nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve kérésed esetleges összetettségét, illetve kérelmeid számát, ez a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható, amiről még az 1 hónapos ügyintézési határidőn belül tájékoztatunk.

Kötelesek vagyunk az intézkedés elmaradásáról is tájékoztatni az említett ügyintézési határidőn belül.

A kért tájékoztatás és intézkedés díjmentes. Kivételt képez az eset, ha kérésed, megítélésünk szerint, egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó. Ebben az esetben díjat számolhatunk fel, vagy megtagadhatjuk a kérés teljesítését.

    

Adatkezelésünkkel kapcsolatban jogaid a következők:

8.1 Visszavonhatod az adatkezeléshez adott hozzájárulásodat

A hozzájárulásod alapján végzett adatkezelések esetén bármikor visszavonhatod a hozzájárulásodat [GDPR 7. cikk]. Ilyen esetben az erről szóló értesítés kézhezvételét követően indokolatlan késedelem nélkül töröljük személyes adataidat az adott adatkezeléshez kapcsolódóan. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az azt megelőzően végzett jogszerű adatkezelést.

8.2 Tájékoztatást (hozzáférést) kérhetsz

Tájékoztatást kérhetsz arra vonatkozóan, hogy személyes adataidnak kezelése folyamatban van-e [GDPR 15. cikk], és ha igen:

 • Mi a célja?
 • Milyen adatok kezelésére kerül sor?    
 • Kinek továbbítjuk ezeket az adatokat?
 • Meddig tároljuk ezeket az adatokat?
 • Milyen jogaid és jogorvoslati eszközeid vannak ezzel kapcsolatban?
 • Kitől kaptuk az adataidat?
 • Hozunk-e automatizált döntést személyes adataid felhasználásával? Ha igen, arról is kérhetsz tájékoztatást, hogy milyen logikát (módszert) alkalmazunk, és arról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, milyen várható következményekkel jár?
 • Ha azt tapasztaltod, hogy adataidat nemzetközi szervezet, vagy harmadik ország (nem uniós tagállam) felé továbbítottuk, úgy kérheted tőlünk annak bemutatását, hogy mi garantálja személyes adataid megfelelő kezelését?
 • Kérhetsz egy másolatot a kezelt személyes adataidról. (A további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló díjat számíthatunk fel.)

8.3 Helyesbítést kérhetsz

Kérheted, hogy javítsuk, illetve egészítsük ki a pontatlanul vagy hiányosan rögzített személyes adataidat [GDPR 16. cikk].      

8.4 Kérheted személyes adatai törlését

Kérheted, hogy töröljük személyes adataidat [GDPR 17. cikk], ha:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezeltük;
 • adataidat kizárólag a hozzájárulásod alapján kezeljük;
 • megállapításra kerül, hogy a személyes adataidat jogellenesen kezeljük;
 • uniós vagy hazai jogszabály azt előírja.

A személyes adatokat nem törölhetjük, amennyiben azokra szükség van:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, a Társaságunkra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából, illetve közérdekből;
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • közérdekű archiválás céljából; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

8.5 Kérheted, hogy korlátozzuk az adatkezelést

Kérheted, hogy korlátozzuk az adatkezelést [GDPR 18. cikk], ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • vitatod a személyes adataid pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, de ellenzed az adatok törlését, és ehelyett kéred azok felhasználásának korlátozását;
 • már nincs szükségünk a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de igényled azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • tiltakoztál az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra kerül, hogy a Társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e jogos indokaiddal szemben.

Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak

 • a hozzájárulásoddal, vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez, vagy
 • más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy
 • az unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezeljük.

A korlátozás esetleges feloldásáról előzetesen tájékoztatunk.

8.6 Kérheted, hogy adjuk át személyes adataidat (adathordozhatósághoz való jog)

Jogosult vagy arra, hogy az általunk kezelt személyes adataidat géppel olvasható formátumban megkapd [GDPR 20. cikk], továbbá, hogy ezeket egy másik adatkezelőnek továbbítsd – vagy kérésedre – továbbítsuk, amennyiben az adatkezelés kizárólag a hozzájárulásodon, vagy érdekedben kötött szerződésen alapul és automatizált módon történik.

E jog nem sértheti a törléshez való jogot és nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

8.7 Tiltakozhatsz személyes adataid kezelése ellen

Tiltakozhatsz személyes adataid kezelése ellen [GDPR 21. cikk], amennyiben:

 • az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges, ideértve az ezen alapuló profilozást is;
 • az adatkezelés Társaságunk vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, ideértve az ezen alapuló profilozást is.

Tiltakozásod esetén személyes adataidat töröljük, kivéve, ha azok kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek érdekeiddel, jogaiddal és szabadságaiddal szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez kapcsolódnak.

Akkor is tiltakozhatsz személyes adataid kezelése ellen, ha az adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik (ennek keretében a profilozás ellen is tiltakozhatsz). Ebben az esetben a személyes adatokat töröljük.

9. Jogérvényesítés

9.1 Panasztétel az adatvédelmi hatóságnál

Amennyiben személyes adataidnak a Társaságunk általi kezelése véleményed szerint ellentétes a GDPR vagy a magyar adatvédelmi jogszabályok előírásaival, úgy panaszt tehetsz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.

levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603.

telefon: +36 (1) 391-1400

fax: +36 (1) 391-1410

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

web: https://www.naih.hu

9.2 Bírósági jogérvényesítés

Amennyiben személyes adataid kezelését ellentétesnek tartod a GDPR vagy a magyar adatvédelmi jogszabályok előírásaival és álláspontod szerint megsértettük az adataid kezeléséhez fűződő jogaidat, úgy jogosult vagy bírósághoz fordulni.

A per elbírálása törvényszéki hatáskörébe tartozik. A per - választásod szerint - a lakóhelyed vagy a tartózkodási helyed szerinti törvényszék előtt egyaránt megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a NAIH a pernyertességed érdekében beavatkozhat.

9.3 Kártérítés és sérelemdíj

Ha Társaságunk adataid jogellenes kezelésével kárt okoz, vagy személyiségi jogodat megsérti, úgy sérelemdíjat követelhetsz tőlünk. Társaságunk mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítjuk, hogy a kárt vagy a személyiségi jogod sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Fenntartjuk a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor, előre meg nem határozott rendszerességgel felülvizsgáljuk, aktualizáljuk, kiegészítsük vagy egyéb módon módosítsuk.